REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.drzwi-klamki.com

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Platformy Internetowej www.drzwi-klamki.com

1. Informacje ogólne i zastrzeżenia

1.1 Właścicielem Biura Handlowego prowadzącego sprzedaż internetową pod adresem: – www.drzwi-klamki.com. jest firma: P.W. ART-BUD  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * NIP: 554-039-10-24; REGON:P-002486343, Siedziba/miejsce prowadzenia działalności: 85-746 Bydgoszcz, ul. Towarowa 28
W dalszej części regulaminu zwany „Sprzedawcą”

1.2 Dane kontaktowe Sprzedawcy:
Adres :ul. Towarowa 28, 85-746 Bydgoszcz
adres e-mail: e-sklep@artbud.pl
Nr tel  : 52 323-05-50, fax 52-323-05-53

1.3 Wyłącznie na wskazany w pkt. 1.2 adres poczty elektronicznej e-mail możliwe jest kierowanie zapytań dotyczących celu możliwego wykorzystania Produktu ze skutkiem przewidzianym w art. 556(1) kodeksu cywilnego.

1.4 Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Sprzedawcy oraz  adresu pocztowego siedziby firmy wskazanego w pkt 1.2 oraz adresu e-mail Klienta wskazanego przy rejestracji.
 
1.5 Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 
1.6 Sprzedawca złożone do koszyka Zamówienia traktuje jako zapytanie o warunki realizacji do czasu uzgodnienia wszelkich szczegółów związanych z realizacją Zamówienia. Dopiero potwierdzenie przyjęcia przez Klienta warunków realizacji i potwierdzenie Zamówienia jest wiążące i uznane za złożenie Zamówienia.

1.7 Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym Promocja.
1.8  Realizacja zamówień Produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.

1.9 Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

1.10  Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

1.11  Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

1.12  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

1.13  Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC)

2. Definicje

Konsument:
osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient:
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;  

Sprzedawca: jak w pkt 1.1.

Sklep Internetowy: http://www.drzwi-klamki.com

Dzień roboczy:
jeden dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz rejestracji:
formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży;

Formularz zamówienia:
formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności;

Produkt/Towar:
rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem   

Umowa sprzedaży:     
umowa sprzedaży Produktu jest zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie:
oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Rejestracja i składanie Zamówień

3.1 Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP, jeżeli jest wymagany. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola „Załóż Konto”.

3.2 Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość,
w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. 1.2.

3.3 Złożenie Zapytania następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia zawierającego wybrane przez Klienta Produkty a Złożenie Zamówienia następuje  po potwierdzeniu przez Klienta akceptacji warunków realizacji Zamówienia tj Ceny produktu, kosztów i warunków dostawy i terminu realizacji.

3.4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego: komputer inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetową: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome.

3.5 Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6  W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania udostępnionego formularza do rejestracji Konta lub samego Konta - Klient może zwrócić się do Sprzedawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od ich złożenia, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie.      

4. Zawarcie Umowy sprzedaży.

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje poprzez ostateczne zaakceptowanie przez Klienta ceny zamawianego produktu, kosztów dostawy i innych uzgadnianych istotnych elementów zamówienia oraz po przyjęciu przez Sprzedającego przedmiotowego zamówienia do realizacji. W przypadku ustalenia formy zapłaty w postaci przedpłaty Umowa Sprzedaży zawarta zostaje po ostatecznym zaakceptowaniu przez Klienta ceny zamawianego produktu, kosztów dostawy i innych uzgadnianych istotnych elementów zamówienia oraz po przyjęciu przez Sprzedającego przedmiotowego zamówienia do realizacji oraz po dokonaniu przedpłaty.   

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera obowiązujące w Polsce podatki. Z zastrzeżeniem pkt 4.2.3 poniżej - Klient ponosi koszty dostawy, których wysokość wraz z Ceną Produktu przedstawiona zostanie Klientowi przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową sprzedaży. W zależności od charakterystyki Produktu i wybranej formy dostawy/odbioru koszt transportu przedstawiony zostanie w sposób następujący:

4.2.1. Ciężar przesyłki poniżej 30 kg

Koszt dostawy dla zamówień o wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy jest podawany w ogólnodostępnej informacji w zakłądce 'Transport'  Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze oraz standardowych wymiarów paczek i nie uwzględniają szczególnych wymagań tj. doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru, jak również transportu towarów wymagających szczególnych warunków. Warunki i koszty dostawy w tym zakresie wymagają indywidualnych ustaleń i Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą oraz uzyskać wskazanie kosztów dla tych szczególnych wymagań. Zamówienia złożone bez określenia szczególnych warunków dostaw realizowane będą w Dni robocze.  
 
4.2.2. Ciężar przesyłki powyżej 30 kg

Przy standardowych przesyłkach klient zostaje obciążony kwotą usługi transportowej, zgodnie z taryfikatorem zawartym w zakładce 'Transport' znajdującej się na stronie głównej Sklepu.  Koszt usługi transportowej jest zależny od wagi towaru, wymiarów oraz innych specyficznych cech, np. długie elementy, niebezpieczne produkty itp., w szczególności od strefy transportowej zgodnej z adresem dostawy. Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu zamówienia adresu dostawy. Koszt transportu wskazany zostanie przez Sprzedawcę indywidualnie i wymagał będzie potwierdzenia przez Klienta.    

W przypadku dostarczenia towaru na miejsce dostawy w umówionym terminie, jednak w wyniku błędów leżących po stronie Klienta, uniemożliwiających wydanie towaru (np. nie zapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej, brak możliwości dojazdu do miejsca rozładunku...) Klient zostanie obciążony kosztami  za dodatkowe czynności transportowe dodatkową opłatą, zgodnie z taryfikatorem firmy spedycyjnej realizującej dostawę.

4.3.  Po złożeniu Zamówienia zawierającego akceptację obowiązku zapłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i warunki Umowy sprzedaży oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przy czym w przypadku wyboru formy płatności określonej w pkt 5.1.1. wysyłka Produktu nie nastąpi wcześniej niż zarachowanie wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Potwierdzenie o którym mowa w zadaniu powyższym następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. Sposoby i terminy płatności za Produkt

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1. Przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy)
5.1.2. Pobranie przy odbiorze. Udostępniana wyłącznie przy zamówieniach o wartości do 200zł i wadze przesyłek do 30 kg oraz w przypadku gdy zamawiany towar wysyłany jest z magazynu Sprzedawcy w Bydgoszczy przy ul Towarowej 28.
W przypadku płatności gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Klienta, jest  on zobowiązany wpłacić kierowcy transportu wymaganą kwotę przed wydaniem Towaru.
Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia odrębnego upoważnienia.

6. Sposoby i termin dostawy Produktu.

6.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego bądź ustalane są indywidualnie w sposób określony w pkt 4 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru.
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie produktu lub w trakcie ustaleń warunków dostawy Sprzedawca wskazał inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w pkt 5.1.1. - od dnia uznania rachunku Sprzedawcy.
6.1.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży               (zawartej zgodnie  z pkt 4.1).

7. Reklamacja Towaru w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych do dnia 24 XII 2014 r.

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną. który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2 Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta  pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 ewentualnie pomocniczo na wskazany w tym pkt adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: e-sklep@artbud.pl

7.3 Dla przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji Klient winien w opisie reklamacji wskazać: informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.  

7.4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.5 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres podany w pkt 1.1. Jeżeli jednak, ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8. Reklamacja Towaru w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia 25 XII 2014 r.

8.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

8.2 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład  pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pk 1.1 oraz pomocniczo w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt 1.1.

8.3 Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

8.4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8.5 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
9.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity - Dz.U.2014.148 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
9.2.2 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych do dnia 24 XII 2014 r.

10.1 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy kupna zawartej na odległość poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie
w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z Art 10 pkt 3, ppkt4 wymienionej wyżej ustawy prawu odstąpienia od umowy nie podlegają zamówienia produktów, które są sprowadzane na 'zamówienie' wg ściśle określonej przez Klienta specyfikacji.

* Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U.2012.1225 – tekst jednolity )

Art. 10.    1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
2.   W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
3.   Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1)    świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
2)    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
3)    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
4)    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
5)    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
6)    dostarczania prasy;
7)    usług w zakresie gier hazardowych.
--------------------------------------------------------------------------------

10.2 Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy sprzedaży od dnia wydania Produktu.

10.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

10.4 Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia 25 XII 2014 r.

11.1   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 12.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w pkt. 1.1.

11.2  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r ), który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/ Klient może również w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie formularza przesyłając prośbę w tym zakresie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1  Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

11.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
11.3.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo  polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

11.4  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

11.5  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt 1.1
.
11.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
11.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

12.1 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

12.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego konsumentem.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13. Gwarancja

Wskazanie w opisie Produktu, iż objęty został on gwarancją obejmuje informację o objęciu Produktu gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta, bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1. Sprzedawca nie jest gwarantem - nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty.

14. Postanowienia końcowe.
    
14.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.
Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 
14.2 przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z  postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.